Vedtægter

Vedtægter for Mens Section KPGC.

§1. Formålsparagraf:

Formålet med Mens Section KPGC er at dygtiggøre og udvikle såvel erfarne som nye golfspillere, at diskutere golfregler og etikker, at øge spillernes viden om golf og informere herom, samt og ikke mindst at kombinere golfspillet med kammeratligt og hyggeligt samvær.

§2. Medlemskab:

Alle mandlige medlemmer af Kellers Park Golf Club, der er fyldt 18 år og har erhvervet DGU kort, kan optages som medlem i Mens Section KPGC.

Udmelder et medlem sig af foreningen, bortfalder medlemsretten, og også retten til at sidde i bestyrelsen, vedkommende udtræder af foreningen uden krav om refusion af kontingent eller udbetaling af andel i foreningens formue.

For juniorer gælder at de kun kan spille med i MS såfremt deres HCP ikke er under 12. De kan kun deltage i torsdags matcherne, ingen øvrige spil. de betaler matchfee og kan vinde præmier (dog ikke vin og spiritus).

Gæstespillere fra andre klubber kan inviteres med af et medlem i MS. Gæstespiller kan deltage i matcher og vinde præmier. Udover matchfee betales greenfee efter gældende takster.

§3. Generalforsamling:

Der afholdes generalforsamling normalt den første lørdag i oktober måned. Indkaldelse til generalforsamlingen sker via mail til alle medlemmer og på MS’s hjemmeside. varsles minimum 3 uger før Generalforsamlingen. Forslag til bestyrelsen/vedtægtsændringer skal sendes til Captain senest 2 uger før.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, kun den kan give, ændre eller ophæve vedtægterne.

Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenstligt, eller når mindst 10% af foreningens stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftligt ønske til bestyrelsen derom.

Såfremt den ekstraordinære Generalforsamling indkaldes efter medlemmers ønske, skal medlemmerne samtidig med begæringens fremsendelse meddele, hvilke emner der ønskes behandlet. Bestyrelsen er derefter forpligtet til at indkalde til den ekstraordinære Generalforsamling.

Indkaldelse til ekstraordinær Generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær Generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner.

§4. Captain:

På den årlige generalforsamling vælges i lige år en Captain, og i ulige år vælges en kasserer.
Begge kan genvælges.

§5. Bestyrelsen:

Bestyrelsen består af 4-7 medlemmer, inklusiv Captain.
Der vælges 2 suppleanter.
Bestyrelsen kan genvælges.
Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen med:
1 kasserer, 1 sportschef, 3 matchledere, 1 redaktør/sekretær og 1 webmaster.

§6. Kontingent og regnskab:

Årskontingent fastsættes på generalforsamlingen for kommende sæson.
Kassereren aflægger en kortfattet beretning.

I tilfælde af ekstraordinære omkostninger kan kontingentet, efter beslutning på en ekstraordinær Generalforsamling, hvortil bestyrelsen indkalder, ændres på grundlag af et fornyet budget for den resterende del af indeværende regnskabsår.

Det er bestyrelsens pligt at drage omsorg for, at det enkelte års kontingent bliver brugt til præmier og matcher, samt at et eventuelt overskud anvendes på medlemmerne.

§7. Kompetanceområde:

Bortset fra §4 og §5 er bestyrelsen enerådende i alle øvrige anliggender.
Beslutninger for MS træffes af minimum 4 bestyrelsesmedlemmer.

Vedtaget på den stiftende Generalforsamling 4. oktober 2014.
§4. Ændret på generalforsamling 1. oktober 2016.

Tilmeld dig vores golf nyt her

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, er du med i konkurrencen om flotte præmier som spaophold, greenfee og medlemskab.

You have Successfully Subscribed!