Vedtægter

Vedtægter for Fjordolderne.

§1. Navn:
Klubbens navn er Fjordolderne
.
§2. Hjemsted:
Klubbens hjemsted er Kellers Park Golf Club, Østergårdsvej 33, Brejning, 7080 Børkop. Klubben er stiftet den 26. marts 2007.

§3. Retningslinjer:
Fjordoldernes bestyrelse skal sikre, at KPGC’s retningslinjer for klubber i klubben overholdes.
§4. Formål:

Klubbens formål er at samle KPGC’s seniorer til golfspil, udflugter og socialt samvær under hyggelige, afslappede og sportsligt korrekte former.

§5: Medlemmer
Et medlemskab af Fjordolderne betinger, at man er fuldgyldigt medlem af KPGC, har DGU kort, er fyldt 60 år eller fylder 60 år samme år, som der søges om optagelse. Passive medlemmer af KPGC og ægtefæller af et medlem kan deltage i de sociale aktiviteter i klubben. Bestyrelsen kan vedtage en dispensation for medlemskab for et KPGC medlem, hvis vedkommende er fyldt 55 år.
Gæster, der opfylder alderskriterierne samt er medlemmer af KPGC, kan deltage i ugematcherne mod betaling af matchfee + 10 kroner. Gæster fra andre klubber, der opfylder samme kriterier, kan deltage på samme vilkår, når greenfee er betalt.

§6. Bestyrelsen:
Fjordolderne ledes af en bestyrelse på 6 medlemmer, der hver især er valgt for 2 år. Der vælges 3 hvert år.
Desuden vælges hvert år en suppleant og en revisor begge for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med:

 Formand
 Kasserer
 Sekretær
 Arrangører af matcher og udflugter/rejser

Bestyrelsen varetager desuden følgende opgaver:

 At foreslå det årlige kontingent for deltagelse i foreningen
 At foreslå turneringsfee for de ugentlige matcher
 At forestå den ugentlige turnering efter de til enhver tid gældende spilleregler.
 At udarbejde et varieret turneringsprogram, af og til med spisning
 At aftale venskabsturneringer med andre klubber
 At udarbejde regnskab for regnskabsåret. Regnskabsåret løber fra 1. november til 31. oktober.
 At indkalde til generalforsamling senest 3 uger før sidste mandag i oktober ved opslag på opslagstavlen i klubhuset

§7. Indmeldelse i Fjordolderne:
Medlemmerne indmelder sig i Fjordolderne ved at møde op til den ugentlige turnering, oplyse navn og medlemsnummer samt aflevere et scorekort. Herefter betales kontingent og turneringsfee som fastsat på generalforsamlingen. Deltagelse efter 1. juli betales kun med halvt kontingent. Turneringslederen foretager lodtrækning for at sammensætte holdene til dagens turnering.

§8. Generalforsamling:
Dagsorden for afvikling af generalforsamling:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for året
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
4. Forslag til næste års kontingent og turneringsfee
5. Forslag fra bestyrelsen
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
8. Valg af 1 suppleant for 1 år
9. Valg af 1 revisor for 1 år
10. Valg af 1 revisorsuppleant for 1 år.
11. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse sidste mandag i oktober. Stemmeberettigede er medlemmer af Fjordolderne, som er fremmødt til generalforsamlingen.
Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne kræves at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnår et sådant forslag ikke 2/3 flertal betragtes det som forkastet uden hensyn til om generalforsamlingen er beslutningsdygtig eller ikke. Opnår forslaget imidlertid 2/3 af de afgivne stemmer uden at mindst halvdelen af de stemmeberettigede medlemmer er til stede, indkalder bestyrelsen med 8 dages varsel til en ny generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor mange stemmeberettigede medlemmer, der er til stede.
Tilsvarende regler gælder for opløsning af klubben.

§9. Ekstraordinær generalforsamling:
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller når 25 % af Fjordoldernes medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.
Den ekstraordinære generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af den skriftlige begæring, og indkaldelse skal ske med mindst 8 dages varsel på samme måde som den ordinære generalforsamling.

§10. Formue ved klubbens opløsning:
I tilfælde af klubbens opløsning tilfalder formuen juniorafdelingen i KPGC.

Revideret og vedtaget på generalforsamlingen 27. oktober 2014

Tilmeld dig vores golf nyt her

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsmail, er du med i konkurrencen om flotte præmier som spaophold, greenfee og medlemskab.

You have Successfully Subscribed!